Belastingen

  Update: 19 dec 2022

  Waar betaal ik belastingen?

 • Belastingen: Waar, wat en hoe?

  Waar?

  Volgens het dubbelbelastingverdrag geldt dat u als grensarbeider in het werkland belastingplichtig bent voor het inkomen dat u daar verdient.

  Als Nederlandse grensarbeider werkt u in België en bent u belastingplichtig in België voor het door u in België verdiende loon.

  • Op dit principe zijn er uitzonderingen. Informeer hiernaar!

  Voorbeeld 1: U bent, als gedetacheerde, belastingplichtig in uw woonland (Nederland) als u voldoet aan de drie voorwaarden van de zgn. 183-dagenregel:

  • U verbleef als werknemer minder dan 183 dagen in uw werkland (België) gedurende een periode van 12 maanden (hoeft niet samen te vallen met een kalenderjaar). De werkzaamheden hoeven niet aaneengesloten te zijn en gewone arbeidsonderbrekingen met verblijf in België zoals ziektedagen, weekends, nationale feestdagen tellen ook mee.
  • Uw loon werd niet betaald door een werkgever met een zetel in uw werkland (België).
  • Uw loon werd niet betaald door een vaste inrichting waarvan uw werkgever eigenaar is in uw werkland (België) bv. magazijn, verkoopruimte, werkplaats, fabriek.

  U kunt niet kiezen waar u belastingen betaalt op uw inkomen. Maar het feit dat u belastingplichtig bent in uw werkland België betekent niet dat u geen aangifte moet doen in Nederland. Dit is van belang voor uw recht op de compensatieregeling (zie verder).

  Wat?

  Op uw inkomen in België wordt de zgn. bedrijfsvoorheffing door uw werkgever automatisch ingehouden. De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op het totaal aan inkomstenbelasting die door u verschuldigd is, de zgn. belasting van niet-inwoners (BNI). Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing wordt bepaald op basis van wettelijke regels. Door (verplichte) aangifte te doen, wordt berekend of u geld terugkrijgt of nog moet betalen.

  Alleen de inkomsten die verkregen zijn in België worden door België belast. Buitenlandse inkomsten worden wel vermeld op de belastingaangifte om het correcte belastingregime (pro rata berekend) te kunnen toepassen.

  Als u uw belastingaangifte invult, wordt u als niet-inwoner in een bepaalde categorie gezet. Deze categorie is afhankelijk van waar u fiscaal inwoner bent en hoeveel uw beroepsinkomen in België procentueel bedraagt ten opzichte van uw totale beroepsinkomen (van Belgische én buitenlandse oorsprong). De categorie bepaalt mee in welk belastingstelsel u terechtkomt bv. welke berekeningswijze zal gebruikt worden. Maar ze heeft ook effect op eventuele belastingverminderingen, belastingvrije sommen, enz. (zie: ‘Heb ik recht op belastingvermindering’).

  • Om te bewijzen waar u fiscaal inwoner bent, kunt u een attest vragen bij de belastingdienst van uw woonland (Nederland). Wanneer u bepaalde rubrieken in uw aangifte, bv. voor belastingvermindering wilt invullen, stuurt u het best zo’n attest met de aangifte mee.

  Hoe?

  Wanneer u in loondienst treedt in België en daar dus belastingplichtig wordt, moet u u melden als buitenlands belastingplichtige bij het bevoegde belastingkantoor Dienst Buitenland van de FOD Financiën. Het registratieformulier vindt u via: www.financien.belgium.be

  Bevoegde belastingkantoor voor niet-inwoners:

  Centrum Buitenland
  adres: Kruidtuinlaan 50 bus 3424-1000 Brussel
  tel. +323/2/5754600
  e-mail: p.bru.bni1@minfin.fed.be

  • Meld iedere adreswijziging of wijziging van uw gezinssituatie.

  Na uw inschrijving ontvangt u automatisch ieder jaar een aangifte. In België is het verplicht een aangifte te doen! De verzending van de aangifte BNI verschilt van jaar tot jaar (wordt verzonden na 1 september). U krijgt in principe minstens een maand tijd om uw aangifte in te vullen en naar het bevoegde belastingkantoor op te sturen. De uiterste indieningsdatum staat vermeld op de aangifte zelf.

  In België kunt u op twee manieren aangifte doen:

  • Online aangifte: via Tax-on-web, met Belgische elektronische identiteitskaart (eID).
  • Papieren aangifte: Als u aangemeld bent, krijgt u dit formulier automatisch toegestuurd. Als u de aangifte niet gekregen hebt, neem dan contact op met uw bevoegde belastingkantoor.

  Bij de invulling van uw aangifte krijgt u van uw Belgische werkgever een belastingfiche waarop de inkomsten van het voorbije inkomstenjaar staan. Op deze fiche staan codes die overeenstemmen met de codes op uw aangifteformulier. U vult dus de bedragen op uw aangifteformulier in bij het vak met de overeenstemmende code.

  Een aangifteformulier bestaat uit een hele reeks rubrieken die u al dan niet moet invullen. Daaronder zijn er enkele die bepalen tot welke categorie u behoort. Afhankelijk van uw categorie wordt bepaald welke rubrieken u verder in de aangifte wel of niet mag invullen.

  • Bij de aangifte wordt altijd een toelichting meegestuurd als bijlage. Die dient als hulpmiddel, terwijl u de aangifte invult. Neem contact op met de belastingservice van uw vakbond als u vragen hebt of hulp wilt!
  • Gehuwden en wettelijk samenwonenden vullen samen een aangifteformulier in. Voor niet-inwoners die in het buitenland een samenlevingscontract hebben afgesloten, geldt de gelijkstelling met een huwelijk als het samenlevingscontract aan dezelfde voorwaarden voldoet als die in het Belgische recht.

  Als inwoner van Nederland is het aan te raden ook nog een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen te doen. Dit is belangrijk voor de compensatieregeling die voorzien is in het dubbelbelastingverdrag (zie: ‘Heb ik recht op belastingvermindering?’). In de aangifte geeft u uw wereldinkomen aan. Het dubbelbelastingverdrag voorkomt dubbele belasting op inkomsten die al belast worden in België.

  • Hulp nodig bij uw aangifte? Hier vindt u ze:
   • website: www.financien.belgium.be;
   • contact center: +32/2/5725757;
   • Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen: 0800/0241212 (vanuit Nederland);
   • uw vakbond (klik op icoon vakbond onderzijde webpagina).

  Begrippen

  • Woonland: het land dat u beschouwt als fiscaal inwoner (ingezetene).
  • Fiscaal inwoner (ingezetene): Volgens het dubbelbelastingverdrag wordt u beschouwd als fiscaal ingezetene van een land volgens deze criteria in volgorde van prioriteit:
   • duurzame huisvesting;
   • centrum van belangen;
   • gewoonlijke verblijfplaats;
   • nationaliteit;
   • overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten.
  • Werkland: het land waarin u werkt.
  • Bedrijfsvoorheffing: voorschot op de inkomstenbelastingen in België, dat op uw beroepsinkomsten wordt ingehouden.
  • Belasting van niet-inwoners (BNI): Inkomstenbelasting die u verschuldigd bent als niet-inwoner van België. Zij wordt berekend volgens dezelfde regels als de personenbelasting van Belgische inwoners.
  • Buitenlands belastingplichtige: U bent in België buitenlands belastingplichtige, als u niet in België woont, maar wel in België inkomsten hebt.
  • Token: Met een token kunt u net als met een eID toegang krijgen tot bepaalde beveiligde online diensten van de overheid en kunt u documenten digitaal ondertekenen.
 • Heb ik recht op belastingvermindering?

  Waar?

  Het antwoord op de vraag waar u belastingplichtig bent als grensarbeider is terug te vinden in ‘Belastingen: waar, wat en hoe?’. Op basis van uw aangifte als niet-inwoner wordt u in een bepaalde categorie geplaatst (zie: ‘Belastingen: Waar, wat en hoe?’). Deze categorie bepaalt o.a. mee op welke belastingverminderingen en belastingvrije sommen u recht hebt.

  Wat?

  Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen zijn bv. giften, uitgaven voor kinderopvang, betalingen voor pensioensparen, energiebesparende uitgaven, interesten en kapitaalaflossingen met betrekking tot uw eigen woning.

  Uitleg en voorwaarden verbonden aan deze belastingverminderingen vindt u in de toelichting bij de aangifte, meer bepaald in de rubrieken IX en X.

  Werken in België betekent doorgaans een hogere inkomstenbelasting vergeleken met Nederland. Wanneer u in België daarenboven geen of maar gedeeltelijke ‘teruggaaf’ krijgt voor aftrekposten zoals hypotheekrentes en persoonsgebonden aftrek wordt het voor u nadelig om in België te werken. U betaalt meer belastingen dan uw Nederlandse buur die in Nederland werkt. Om dit nadeel op te vangen is in het dubbelbelastingverdrag de compensatieregeling voor de Nederlandse grensarbeider opgenomen.

  De compensatieregeling bestaat uit 2 regelingen:

  • de algemene compensatieregeling;
  • de bijzondere compensatieregeling voor grensarbeiders. Dat is een extra compensatie boven op de algemene compensatieregeling. Deze regeling is alleen van toepassing op Nederlandse grensarbeiders die in België werken van vóór 2003!

  Meer informatie hierover:

  Hoe?

  Uitgaven die voor u in aanmerking komen voor belastingvermindering moet u invullen in de toepasselijke rubrieken van uw aangifte.

  Compensatieregelingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Belastingdienst. U kunt deze ontvangen via deze wegen:

  • Verzoek of wijziging voorlopige aanslag. U kunt de belastingdienst vragen om de compensatie gedurende het belastingjaar in maandelijkse termijnen aan u uit te betalen. Dit is een voorschot, want het bedrag van de compensatie kan pas na afloop van het belastingjaar bepaald worden. Voor de definitieve berekening moet u een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekering invullen.
   Een voorlopige aanslag vraagt u aan met het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ van het betreffende belastingjaar via ‘Mijn Belastingdienst’.
  • Aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen: op basis van deze aangifte berekent de Belastingdienst het definitieve bedrag van de compensatie.
  • Hulp nodig bij de aangifte?
   • website: www.financien.belgium.be;
   • telefoon contact center: +32/2/5725757;
   • Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen: 0800/0241212 (vanuit Nederland);
   • uw vakbond (achterzijde ABC).

  Begrippen

  • Belastingvermindering: Bepaalde uitgaven kunnen recht geven op een belastingvermindering. Hoeveel de vermindering is varieert naargelang de aard van de uitgave, bijvoorbeeld uitgaven voor kinderopvang.
  • Compensatieregeling: Deze regeling voor Nederlandse grensarbeiders is in het dubbelbelastingverdrag opgenomen om de hogere belastingen te compenseren die deze werknemer in België moet betalen, vergeleken met een Nederlandse inwoner die in Nederland werkt.
  • Teruggaaf: teruggave, terugbetaling, bijvoorbeeld van belastingen

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .