Gezondheid

  Update 19-12-2022

  Als zieke grensarbeider meldt u zich zo snel mogelijk bij uw Nederlandse werkgever ziek. U hoeft geen ziekteattest binnen te brengen. De Nederlandse werkgever kan een bedrijfsarts of een ‘arbodienst’ vragen de arbeidsongeschiktheid te controleren. De werkgever dient de eerste 2 jaar uw loon door te betalen bij ziekte. U wordt geacht om mee te werken aan uw re-integratie en de werkgever dient een plan van aanpak op te maken.

  Wie in Nederland gaat werken dient zich verplicht aan te sluiten bij een zorgverzekeraar en dit zo snel mogelijk. U kunt dan vrij kiezen in welk land u beroep zal doen op de gezondheidszorg. Dit kan dan zowel in Nederland of België. Het is dan ook aangeraden om een melding te doen bij uw Belgische mutualiteit dat u gaat werken als grensarbeider.

  U kan ook gezinsleden die in België wonen tegen ziektekosten verzekeren in Nederland. Daarvoor moet elk gezinslid een aanvraag doen bij  het Centraal Administratief Kantoor (CAK). U moet dit dan ook melden bij uw Belgische mutualiteit. Elk gezinslid kan dan  beroep doen op de gezondheidszorg zowel in België als in Nederland.

  Na twee jaar ziekte wordt beoordeeld of men in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van de WIA (Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen). Men zal een WIA-uitkering kunnen bekomen als men voor minstens 35% arbeidsongeschikt aangemerkt wordt.

 • Wat moet u doen bij ziekte?

  Waar?

  U meldt zich ziek bij uw werkgever.

  Wat?

  Meld u zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. De werkgever betaalt uw loon maximaal 2 jaar uit, onder bepaalde voorwaarden. Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt een deel van uw ziektekosten. U moet geen doktersbrief (attest) voorleggen.

  Hoe?

  De werkgever kan een bedrijfsarts/arbodienst vragen de arbeidsongeschiktheid te controleren. Bij twijfel kan dat ook een spoedcontrole zijn.

  Begrippen

  • Ziektekostenverzekeraar: een aanbieder in Nederland van zorgverzekeringen die tegen betaling van premies bepaalde ziektekosten vergoedt.
  • Mutualiteit/Ziekenfonds: instantie in België die de verplichte verzekering tegen ziektekosten regelt voor iedereen die werkt of een uitkering ontvangt.
  • Bedrijfsarts/Arbodienst: een door de werkgever ingehuurde organisatie die objectief het ziekteverzuim controleert en de werkgever hierover adviseert.
 • Hoe krijg ik mijn ziektekosten vergoed?

  Waar?

  Via de Nederlandse zorgverzekeraar of via het Belgische ziekenfonds.

  Wat?

  Door u aan te sluiten bij een zorgverzekeraar (zie ‘Wat is het eerste dat u als Belgische grensarbeider moet doen?’) worden m.u.v. het eigen risico, uw ziektekosten vergoed. U bent verplicht verzekerd te zijn in het land waar u werkt, in dit geval dus Nederland. U mag zowel in Nederland als in België gebruikmaken van de medische zorg. In sommige gevallen moet u uw gezin meeverzekeren, zie ‘Hoe kan ik mijn gezin meeverzekeren?’. U moet aan uw Belgische ziekenfonds melden dat u in Nederland gaat werken.

  Hoe?

  Via een aanvraagformulier of via het internet (online) vraagt u een zorgverzekering in Nederland aan. Iedere zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de basisverzekering.

  Wanneer de aanvraag verwerkt is krijgt u:

  • Zorgpolis & Zorgpas & Europese ziekenfondskaart: hiermee kan u in Nederland en België de ziektekosten laten vergoeden.
  • Een S1-formulier: hiermee moet u zich aanmelden bij het ziekenfonds in België.
   U betaalt de nominale (=vaste) premie Zorgverzekeringswet (Zvw) aan uw zorgverzekeraar. Deze premie kan per zorgverzekeraar verschillen. 
   Dit alles moet gebeuren binnen 4 maanden vanaf de start van de arbeid.

  Begrippen

  • Zorgverzekeraar: een aanbieder van zorgverzekeringen die tegen betaling van premies bepaalde ziektekosten vergoedt.
  • Aanvraagformulier: een papieren of elektronisch blad waarin u de nodig informatie moet invullen voor de aanvraag van een bepaald gegeven.
  • Zorgverzekering: een verzekering voor geneeskundige zorg die u verplicht bent af te sluiten binnen de vier maanden na het begin van de tewerkstelling in Nederland.
  • Basisverzekering: een verplichte zorgverzekering die bestaat uit een door de overheid vastgesteld standaardpakket van noodzakelijke zorg.
  • Zorgpolis: polis die u ontvangt bij een gezondheidsverzekering.
  • Zorgpas: pas van de ziektekostenverzekeraar, hiermee kunt u bewijzen dat u verzekerd bent.
  • Europese ziekenfondskaart: nodig om medisch zorg te krijgen in een ander land van de Europese Unie, als u bijvoorbeeld op vakantie in dat land bent.
  • S1-formulier: Dit formulier gebruikt u om in België te kunnen genieten van de medische zorg, het bewijst dat u sociaal verzekerd bent ten laste van Nederland.
  • Zorgverzekeringswet: Deze wet verplicht u om u te verzekeren voor geneeskundige zorg.
  • Aanvullende verzekering: Deze verzekering dekt de zorg die buiten de basisverzekering valt.
  • U kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor behandelingen en/of kosten die buiten het basispakket vallen. De Nederlandse zorgverzekeraar kan deze aanvullende verzekeringen op basis van bepaalde medische feiten weigeren.
 • Hoe kan ik mijn gezin verzekeren tegen ziektekosten?

  Waar?

  Uw gezinslid vraagt een Europese ziekenfondskaart aan bij het CAK (centraal administratie kantoor).

  Wat?

  U moet aan een aantal voorwaarden voldoen, voordat u uw gezin kan meeverzekeren. Uw gezinsleden moeten in België wonen. Daarnaast gelden er een aantal andere voorwaarden.

  Uw partner is meeverzekerd als:

  • hij/zij niet werkt;
  • geen pensioen, of uitkering uit België krijgt;
  • hij/zij met u gehuwd is of samenwoont.

  Uw kinderen zijn meeverzekerd als:

  • ze jonger zijn dan 25 jaar;
  • ze niet in België werken;
  • uw partner niet in België werkt en geen werkloosheids- of ziekte-uitkering uit België krijgt.

  Hoe?

  Het CAK kan de Europese ziekenfondskaart alleen afleveren, nadat uw gezinslid door het ziekenfonds als meeverzekerd gezinslid is aangemeld. Uw ziekenfonds doet dit door een kopie van het S1-formulier af te leveren.

  Begrippen

  • Europese ziekenfondskaart: een kaart waarmee u binnen de Europese Unie kan bewijzen, dat u verzekerd bent tegen ziektekosten.
  • Mutualiteit/Ziekenfonds: Belgische instantie die de verplichte verzekering tegen ziektekosten regelt voor iedereen die werkt of een uitkering ontvangt.
  • S1-formulier: Dit formulier wordt gebruikt om in België te kunnen genieten van de medische zorg, het bewijst dat u sociaal verzekerd bent ten laste van Nederland.
 • Wat moet ik doen bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

  Waar?

  • Bij het UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).

  Wat?

  Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek wordt en na 2 jaar ziekte minimaal 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

  Hoe?

  Bij 6 weken ziekte maakt de bedrijfsarts/arbodienst een probleemanalyse. Uiterlijk in de 8e week van de ziekte maakt de werkgever met de werknemer een plan van aanpak, waarin de maatregelen staan om u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Tijdens uw arbeidsongeschiktheid (42e week) moet uw werkgever uw ziekmelding ook melden bij het UWV. Als u 88 weken ziek bent, krijgt u van het UWV een brief over de aanvraag van een WIA-uitkering.

  Begrippen

  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering: een periodieke uitkering op basis van arbeidsongeschiktheidswetten.
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA): Uitgangspunt is activering van de arbeidsongeschikte werknemer (terug naar werk), daarnaast biedt ze een inkomensbescherming.
  • Wanneer u een arbeidsverleden in België hebt voor minstens 1 jaar, wordt uw arbeidsongeschiktheidsuitkering pro rata betaald door Nederland en België, op basis van het aantal arbeidsjaren in elk land. Elk land beoordeelt op basis van de eigen wetgeving of u al dan niet arbeidsongeschikt bent.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .