Belastingen

  Waar betaal ik belastingen?

 • Belastingen: Waar, wat en hoe?

  Waar?

  Volgens het dubbelbelastingverdrag bent u als grensarbeider belastingplichtig in het werkland over het inkomen dat u daar verdient.

  Als Belgische grensarbeider werkt u in Nederland en bent u dus belastingplichtig in Nederland voor het door u in Nederland verdiende loon.

  • Op dit principe zijn er uitzonderingen. Informeer hiernaar!

  Voorbeeld 1: U bent, als gedetacheerde, belastingplichtig in uw woonland (België) als u aan alle drie de voorwaarden van de zgn. 183-dagenregel voldoet:

  • U verbleef als werknemer minder dan 183 dagen in uw werkland (Nederland) binnen een periode van 12 maanden (hoeft niet samen te vallen met een kalenderjaar). De werkzaamheden hoeven niet aaneengesloten te zijn en gewone arbeidsonderbrekingen met verblijf in Nederland zoals ziektedagen, weekends, nationale feestdagen tellen ook mee.
  • Uw loon werd niet betaald door een werkgever met een zetel in uw werkland (Nederland).
  • Uw loon werd niet betaald door een vaste inrichting waarvan uw werkgever in uw werkland (Nederland) eigenaar is bv. magazijn, verkoopruimte, werkplaats, fabriek.

  Meer info hierover: www.belastingdienst.nl

  • U kunt in geen geval kiezen waar u belastingen op uw inkomen betaalt. Maar het belastingplichtig zijn in uw werkland Nederland ontheft u niet van de plicht ook aangifte te doen in uw woonland België voor de berekening van de verschuldigde gemeentebelasting.

  Wat?

  Op uw inkomen in Nederland wordt automatisch door uw werkgever een loonheffing ingehouden. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en een premie voor volks- en werknemersverzekeringen (Zie ‘Sociale zekerheid’: waar, wat en hoe?). Door belastingaangifte te doen, wordt berekend of u geld terugkrijgt of nog moet bijbetalen.

  Bij de bepaling van de te betalen belastingen, wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘buitenlandse belastingplicht’ en ‘kwalificerende buitenlandse belastingplicht’.

  • Buitenlandse belastingplicht: U hebt in principe geen recht op aftrekposten en heffingskortingen. Maar als inwoner van België valt u onder de uitzonderingen waarvoor toch bepaalde aftrekposten en heffingskortingen mogelijk zijn (zie ‘Heb ik recht op belastingvermindering’).
  • Kwalificerende buitenlandse belastingplicht: U krijgt als grensarbeider dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland. U moet hiervoor voldoen aan volgende voorwaarden:
   • U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba.
   • U betaalt op minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting.
   • U kunt een inkomensverklaring voorleggen die gecontroleerd en afgetekend werd door de belastingdienst van uw woonland.
  • U en uw partner kunnen beschouwd worden als fiscale partners. Hiervoor moet u voldoen aan de algemene en aanvullende voorwaarden voor fiscaal partnerschap. Dit heeft voor beide partners gevolgen voor de belasting die u gezamenlijk moet betalen of terugkrijgen, omdat u bij de aangifte bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling mag verdelen. Informeer hiernaar!

  Hoe?

  U hebt op voorhand een BSN aangevraagd (zie: ‘Wat is het allereerste dat ik als Belgische grensarbeider moet doen?’).

  Uw werkgever of de belastingdienst bepaalt, op basis van de zgn. loonbelastingverklaring, of u in aanmerking komt voor de algemene heffingskorting of voor de arbeidskorting. U ontvangt dit formulier van uw werkgever. U vult het formulier in en bezorgt dat terug aan uw werkgever. Dit is belangrijk, omdat de werkgever rechtstreeks rekening houdt met deze twee heffingskortingen, wat uw nettosalaris verhoogt.

  In Nederland kunt u aangifte doen op twee manieren:

  • Online aangifte met uw DigiD (digitale ID) op ‘Mijn Belastingdienst’ of online aangifte met een gebruikersnaam en wachtwoord. Geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen? Vraag die dan aan met het formulier ‘Aanvragen gebruikersnaam en wachtwoord’. (Tenzij u de Nederlandse nationaliteit heeft, is het meestal niet mogelijk om als inwoner van België een DIGID te verkrijgen.)
  • Papieren aangifte via het C- formulier. Formulier aanvragen en meer informatie op de BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385. Hou uw BSN bij de hand.

  Meer informatie over de gegevens die u nodig hebt voor uw belastingaangifte vindt u op www.belastingdienst.nl

  • Vergeet niet uw inkomensverklaring van Nederland op te sturen, als u wil erkend worden als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Vul hiervoor het formulier ‘Inkomensverklaring kwalificerend buitenlandse belastingplichtige’ in. Laat het ook ondertekenen en stempelen door de Belgische belastingdienst. De inkomensverklaring is een zuiver Nederlandse aangelegenheid, daarom moet u de inkomensverklaring volgens de Nederlandse belastingwetgeving invullen.

  Als inwoner van België moet u alsnog uw wereldinkomen aangeven op het aangifteformulier van de personenbelasting. Dit betekent: alle belastbare inkomens, ook als die in het buitenland verkregen zijn. U vermeldt het Nederlandse inkomen (het Nederlandse inkomen moet worden omgerekend naar Belgische maatstaven) onder de rubriek ‘inkomsten van buitenlandse oorsprong’, als u op basis van het dubbelbelastingverdrag vrijgesteld bent van Belgische belastingen op dit inkomen. De nodige bewijsstukken moeten bij uw aangifte gevoegd worden.

  Waarom dan toch aangeven?

  • België bepaalt het belastingtarief op basis van dit wereldinkomen en past dit tarief toe op eventuele inkomsten die in België belast worden. Dit heet: vrijstelling onder progressievoorbehoud.
  • U moet als grensarbeider ook gemeentebelasting op het Nederlandse inkomen betalen, ook al bent u vrijgesteld van personenbelasting in België.
  • U ontvangt het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ (het zogenaamde NinBI-biljet)van de Nederlandse belastingdienst, als u een toeslag in Nederland ontvangt: bv. zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Het wereldinkomen is uw Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen. Met deze informatie bepaalt de Nederlandse belastingdienst o.a. het definitieve bedrag van uw toeslag. Opgelet: dit formulier geldt niet als aangifte voor de inkomstenbelasting.
  • Voor informatie over belasting en aangifte kunt u terecht bij:
  • website: www.belastingdienst.nl
  • BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385. Hou uw BurgerServicenummer bij de hand.
  • Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen: 0800/90220 (vanuit België).
  • uw vakbond: (onderaan de pagina).

  Begrippen

  • Woonland: het land waar u wordt beschouwd als fiscaal ingezetene (belastingplichtige inwoner).
  • Fiscaal ingezetene: Volgens het dubbelbelastingverdrag wordt u op basis van de volgende criteria (in volgorde van prioriteit) beschouwd als fiscaal ingezetene van een land:
   • duurzame huisvesting;
   • centrum van belangen;
   • gewoonlijke verblijfplaats;
   • nationaliteit;
   • overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten.
   • Werkland: het land waarin u werkt.
  • Loonheffing: Nederlandse voorheffing op de inkomstenbelasting. Die bestaat uit ‘loonbelasting + premie volks- en werknemersverzekering’ en wordt automatisch door uw werkgever of uitkeringsinstantie van uw loon/uitkering afgehouden.
  • Buitenlandse belastingplicht: U hebt in Nederland buitenlandse belastingplicht, als u niet in Nederland woont, maar wel een Nederlands inkomen hebt, én niet voldoet aan de voorwaarden van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.
  • Kwalificerende buitenlandse belastingplicht: U woont niet in Nederland, u hebt wel een Nederlands inkomen en u voldoet aan volgende voorwaarden:
   • U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba.
   • U betaalt belasting op minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland.
   • U kunt een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland voorleggen.
  • Aftrekposten: kosten die u kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting en uw premie voor volksverzekeringen, bv. hypotheekrentes.
  • Heffingskorting: kortingen op de Nederlandse inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u moet betalen.
  • Binnenlands belastingplichtige: als u in Nederland woont.
  • Fiscale partner: Fiscale partners kunnen samen aangifte doen bij de belastingdienst, en bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen. Er zijn voorwaarden om als fiscale partner beschouwd te worden bv. huwelijk, geregistreerd partnerschap, of officiële inschrijving op hetzelfde adres onder bepaalde voorwaarden. Voor buitenlandse belastingplichtigen zijn er aanvullende voorwaarden.
  • Loonbelastingverklaring: formulier dat u krijgt van uw werkgever en dat u ingevuld terug aan uw werkgever moet bezorgen. Hiermee wordt bepaald of u recht hebt op heffingskorting.
  • DigiD: Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de Nederlandse overheid en van de zorginstellingen. De ID bestaat uit een persoonlijke gebruikersnaam en een dito wachtwoord. Hiermee kan u bv. aangifte van uw belastingen doen. De DigiD wordt voorlopig alleen aan personen met de Nederlandse nationaliteit gegeven.
  • C-formulier: aangifteformulier voor inkomstenbelasting voor buitenlands belastingplichtige.
  • Wereldinkomen: het totaal van uw inkomsten van waar dan ook in de wereld.
  • Opgaaf Wereldinkomen: Nederlands formulier om uw wereldinkomen aan te geven. Dit formulier ontvangt u van de belastingdienst, als het van toepassing is, bv. als u een kinderopvangtoeslag ontvangt.
  • Inkomensverklaring kwalificerend buitenlandse belastingplichtige: een inkomensverklaring van uw werkland die u moet opsturen naar de Nederlandse belastingdienst om als kwalificerend buitenlandse belastingplichtige erkend te kunnen worden.
  • Vrijstelling onder progressievoorbehoud: Dit is een vrijstelling van belastingen in het woonland op inkomsten verkregen in het werkland. Maar hier worden de inkomsten toch meegenomen in de berekening van het belastingtarief dat van toepassing is op eventuele andere inkomsten in het woonland. België doet dat door bezoldigingen uit landen, waarmee het een verdrag heeft afgesloten, vrij te stellen met progressievoorbehoud. Dat wil zeggen, u betaalt er bij ons geen bijkomende belasting meer op. Maar om te bepalen welk tarief u verschuldigd bent op uw Belgische loon en uw andere Belgische inkomsten worden de buitenlandse inkomsten toch meegerekend, zodat deze inkomsten wel in een hogere progressieve schijf belast worden. Of beter gezegd: u wordt in dezelfde schijf belast, alsof deze buitenlandse inkomsten ook Belgische inkomsten zouden zijn geweest.
 • Heb ik recht op belastingvermindering?

  Waar?

  Het antwoord op de vraag waar u als grensarbeider belastingplichtig bent vindt u terug in ‘Belastingen: waar, wat en hoe?’.

  Of u recht hebt op aftrekposten en heffingskortingen in Nederland hangt af van het feit of u beschouwd wordt als een buitenlandse belastingplichtige of als kwalificerend buitenlandse belastingplichtige. Meer uitleg over deze termen en voorwaarden vindt u ook terug in: ‘Belastingen: waar, wat en hoe?’.

  Wat?

  Er zijn zowel aftrekposten en heffingskortingen op de inkomstenbelasting als op de premie volksverzekeringen. Op deze verminderingen hebt u recht als …

  Buitenlands belastingplichtige die in België woont:
  Afhankelijk van uw situatie kun u gebruikmaken van volgende aftrekposten en heffingskortingen voor de inkomstenbelasting:

  Aftrekposten
  • reisaftrek openbaar vervoer
  • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
  • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten
  • alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner
  Heffingskortingen
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • werkbonus
  • arbeidskorting
  • algemene heffingskorting

  Bent u verplicht verzekerd voor volksverzekeringen (zie: ‘Sociale zekerheid: waar, wat en hoe?) dan hebt u bij de berekening van de premie voor volksverzekeringen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, recht op alle aftrekposten en het premiedeel van de heffingskortingen. Een overzicht:

  Aftrekkosten
  • reisaftrek openbaar vervoer
  • kosten voor uw eigen woning
  • uitgaven voor inkomensvoorzieningen (bijvoorbeeld bedragen voor lijfrenten)
  • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
  • alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner
  • specifieke zorgkosten
  • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
  • uitgaven voor uw studie
  • uitgaven voor een rijksmonumentenpand in Nederland
  • giften
  • kwijtschelding van durfkapitaal
  Heffingskosten
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • heffingskorting voor groene beleggingen
  • arbeidskorting
  • algemene heffingskorting
  • jonggehandicaptenkorting
  • ouderenkorting
  • werkbonus
  • Kwalificerend buitenlandse belastingplicht:
   Algemeen gezien hebt u recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van Nederland.

   • Aftrekposten: u hebt recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland (zie overzicht hierboven):
    • negatieve inkomsten uit uw eigen woning buiten Nederland bv. hypotheekrenteaftrek;
    • uitgaven voor inkomensvoorzieningen bv. lijfrenten;
    • persoonsgebonden aftrek bv. alimentatie.
     • Alleen als u of uw (fiscale) partner daarop in uw woonland geen recht heeft! Voldoet uw partner aan de voorwaarden voor fiscale partnerschap dan kunt u de aftrekposten waarop u beiden recht hebt, onderling verdelen.
   • Heffingskortingen: U hebt recht op heffingskortingen die voor uw situatie van toepassing zijn. Als u in Nederland sociaal verzekerd bent (zie ‘Sociale zekerheid: waar, wat en hoe?), hebt u recht op korting zowel op het belastingdeel als op het premiedeel.
   • Heffingsvrij vermogen: Hebt u inkomsten uit sparen en beleggen waarop u in Nederland belasting moet betalen, dan hebt u ook recht op heffingsvrij vermogen.

  Veranderingen in de loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland
  Vanaf 1 januari 2019 wordt bij de berekening van de loonbelasting van niet-inwoners van Nederland voor een kleiner bedrag rekening gehouden met heffingskortingen. Niet-inwoners ontvangen niet langer het belastingdeel van de heffingskortingen. De inhoudingsplichtige werkgever of uitkeringsinstantie houdt dus meer loonbelasting in.

  Buitenlands belastingplichtigen die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt, ontvangen per maand maximaal € 51 minder. Is de AOW-leeftijd wel bereikt, dan wordt het loon of de uitkering per maand maximaal € 132 minder. Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen hebben nog wel recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. Zij kunnen dit via de aangifte inkomstenbelasting terugvragen of eventueel via een voorlopige aanslag. Inwoners van België die inkomen hebben uit Nederland, hebben wel recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting. De werkgever of uitkeringsinstantie mag voor inwoners van België rekening houden met het belastingdeel van de algemene heffingskorting.

  Hoe?

  De belastingdienst houdt automatisch rekening met de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de werkbonus, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting. Deze moet u dus niet aangeven.

  Aftrekposten en overige heffingskortingen (inkomensafhankelijke combinatiekorting en korting voor groene beleggingen) moet u vermelden in uw inkomstenbelasting-aangifte.

  • Hulp nodig bij de aangifte?
  • website: www.belastingdienst.nl
  • online hulp via het webcareteam: Facebook www.facebook.com/Belastingdienst/Twitter @Belastingdienst
  • BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385. Hou uw BurgerServicenummer bij de hand. Hier kunt u eventueel een afspraak maken met een belastingkantoor voor hulp bij het invullen van uw inkomstenbelasting-aangifte.
  • Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen: 0800/90220 (vanuit België).
  • uw vakbond.

  Begrippen

  • Persoonsgebonden aftrek: extra uitgaven die u mag aftrekken van de inkomstenbelasting, bv. partneralimentatie en specifieke zorgkosten.
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting: een heffingskorting voor werkende ouders die werk en zorg combineren. Dit recht geldt als uw kind jonger is dan 12 jaar en als u voldoet aan de voorwaarden.
  • Algemene heffingskorting: een inkomensafhankelijke korting waarop iedere belastingplichtige in Nederland recht heeft.
  • Werkbonus: heffingskorting die u krijgt als u een bepaald inkomen hebt, en aan het begin van het kalenderjaar minstens 60 jaar en maximaal 64 jaar oud bent.
  • Arbeidskorting: korting op inkomsten uit arbeid bv. loon, ziektewetuitkering
  • Ouderenkorting: korting die u krijgt als u op 31 december van het jaar van de aangifte de AOW-leeftijd hebt.
  • Heffingsvrij vermogen: het deel van uw inkomsten uit sparen en beleggen in Nederland waarop u geen inkomstenbelasting moet betalen.
  • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen: premies voor lijfrenten als aanvulling op uw pensioen, lijfrenten voor een invalide kind en particuliere verzekeringen die recht geven op een uitkering invaliditeit, ziekte of ongeval, sommige premies ANW (Algemene Nabestaandenwet).

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .