Kinderen

  Hoe zit het met kinderbijslag?

 • Wat moet ik doen, als ik zwanger ben?

  Waar?
  Bij de personeelsdienst van uw bedrijf of rechtstreeks bij uw werkgever.

  Wat?
  Wanneer u zwanger bent, moet u dit melden aan uw werkgever. Uw werkgever mag u hiervoor niet ontslaan, maar op deze regel zijn er wel uitzonderingen. Hiervoor kunt u het best contact opnemen met uw vakbond of een eerstelijnsdienst voor juridische hulp.

  Hoe?
  In Nederland moet u uw werkgever 3 weken voor uw zwangerschapsverlof op de hoogte brengen van uw zwangerschap. Uw werkgever tijdig informeren is verstandig, omdat hij tijd nodig heeft om een vervanger voor u te vinden en het UWV op de hoogte te brengen. Uw werkgever betaalt tijdens het zwangerschap/bevallingsverlof uw salaris door. De duur van uw prenatale zwangerschapsverlof kunt u zelf kiezen: tussen de vier of zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. In totaal hebt u recht op 16 weken.

 • Waarop heb ik recht, als ik een kind krijg?

  Waar?

  Twijfelt u of u recht hebt op bepaalde verlofregelingen en uitkeringen, dan kunt u contact opnemen met de grensarbeiderdiensten of grensinfopunten van de vakbonden.

  De uitkeringen die u eventueel krijgt als u zwangerschaps- en bevallingsverlof hebt, vraagt u aan bij het UWV.

  Wat?

  U hebt mogelijk recht op verschillende verlofregelingen en uitkeringen.

  In Nederland meldt uw werkgever uw zwangerschaps- en bevallingsverlof bij het UWV en krijgt hij zo de doorbetaling van uw loon vergoed.

  In België hebt u recht op kraamgeld, omdat u hier woont. Dit moet u wel zelf aanvragen bij het FAMIFED of, als uw partner bij een Belgische werkgever werkt, via het kinderbijslagfonds van deze werkgever. Tot het 8ste levensjaar van uw kind hebt u recht op onbetaald ouderschapsverlof. Vader en moeder mogen dit allebei aanvragen.

  Het kraamgeld, de geboortepremie/adoptiepremie zal in de verschillende delen van België zo goed als gelijk zijn. In Brussel wordt voor het tweede kind een lager bedrag voorzien.

  Hoe?

  Meer info: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof, of bij uw vakbond (zie achterzijde ABC).

  De uitkeringen vraagt u aan bij uw Belgische ziekenfonds.

  Als u uw ouderschapsverlof wilt opnemen, brengt u uw werkgever op de hoogte. U kunt deze periode in een keer opnemen (26 weken) of ze verdelen (één dag per week). Uw werkgever hoeft u in deze periode ook niet te betalen! Informeer goed naar specifieke regelingen binnen het bedrijf.

  Begrippen

  De grensarbeiderdiensten en de grensinfopunten van de vakbonden informeren u over de sociale zekerheid van België/Nederland als u er werkt, woont, studeert of onderneemt.

 • Waar heb ik recht op kinderbijslag?

  Wat?
  Als u in Nederland werkt en een minderjarig kind verzorgt, hebt u recht op Nederlandse kinderbijslag. U kunt ook recht hebben op kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Afhankelijk van de situatie van uw partner krijgt het gezin bij voorrang Belgische kinderbijslag.

  Kinderbijslag uit België

  Vanaf 1 januari 2019 nemen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag over. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020. Elk Gewest heeft dan een eigen regeling en uitvoeringsorganisatie voor kinderbijslag.

  Meer info vind je per regio:

  • Vlaanderen: www.fons.be
  • Wallonië: www.famiwal.be
  • Brussel: www.famiris.be
  • Duitstalig België: www.ostbelgienfamilie.be

  U kunt uit 2 landen kinderbijslag krijgen, als uw partner in België werkt! Het woonland betaalt de volledige kinderbijslag en het andere werkland vult aan, als de kinderbijslag in het werkland hoger is.

  Enkele situaties:

  • De grensarbeider (u) werkt in Nederland.
  • Uw partner trekt een loon in België: kinderbijslag krijgt u uit België, eventueel aangevuld met kindgebonden budget en Nederlandse kinderbijslag.
  • Uw partner is zelfstandige in België: kinderbijslag krijgt u uit België, eventueel aan te vullen met kindgebonden budget en Nederlandse kinderbijslag.
  • Uw partner heeft werkloosheidsuitkering: kinderbijslag krijgt u uit België, eventueel aan te vullen met kindgebonden budget en Nederlandse kinderbijslag.
  • Uw partner werkt ook in Nederland: kinderbijslag krijgt u uit Nederland zonder aanvulling vanuit België.
  • Uw partner is 6 maanden arbeidsongeschikt (BE): kinderbijslag krijgt u uit Nederland met een aanvulling vanuit België.
  • Uw partner werkt niet: kinderbijslag krijgt u uit Nederland zonder aanvulling vanuit België.
  • Uw partner werkt af en toe in België: kinderbijslag uit Nederland.
  • U hebt geen partner: kinderbijslag uit Nederland.
  • Ex-partner werkt in België: kinderbijslag uit België, eventueel aangevuld met kindgebonden budget en Nederlandse kinderbijslag.
  • Het bedrag dat u krijgt is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en van hoeveel kinderen u hebt. Het wordt per kwartaal uitbetaald. Na afloop van elk kwartaal ontvangt u de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank. In Nederland loopt de kinderbijslag tot het jaar waarin uw kind 18 jaar wordt.

  U kunt dubbele kinderbijslag ontvangen bij een gehandicapt kind dat intensieve zorg nodig heeft of als uw kind niet bij u woont vanwege een opleiding.

  Waar?

  U moet de Nederlandse kinderbijslag aanvragen bij de SVB. Uw partner vraagt de kinderbijslag aan bij het kinderbijslagfonds waarbij de werkgever is aangesloten. Als uw partner zelfstandige is, vraagt u de kinderbijslag aan bij het kinderbijslagfonds dat verbonden is aan het sociale verzekeringsfonds voor zelfstandigen in België.

  Hoe?
  Via DigiD kunt u een aanvraag tot kinderbijslag indienen. Hebt u geen DigiD, dan moet u een papieren aanvraagformulier invullen voor de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

 • Op welke bijkomende gezinsbijslagen heb ik recht?

  Waar?
  U kunt kindgebonden budget zelf aanvragen via DigiD. Hier moet u dan naar ‘Mijn toeslagen’ gaan. Maak vooraf vooral een proefberekening. De berekeningen van uw toeslag ontvangt u dan in uw inbox op ‘MijnOverheid’.

  Wat?

  In Nederland bestaat er een kindgebonden budget. Als u recht hebt op kinderbijslag, dan kunt u van de Nederlandse overheid nog een aanvullende bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar krijgen. Uw inkomen mag samen met dat van uw partner niet te hoog zijn. Er zijn maximumgrenzen. U mag samen ook niet over te veel vermogen beschikken. Hoe hoog de toeslag zal zijn is afhankelijk van uw inkomen, aantal kinderen en hun leeftijd.

  Er is in Nederland nog een kinderopvangtoeslag. Die vormt een extra bijdrage van de Nederlandse overheid in de kosten die u maakt voor kinderopvang en wordt uitbetaald door de belastingdienst.

  U kunt in Nederland ook studiefinanciering aanvragen voor een kind dat ouder is dan 18 jaar en dat hoger onderwijs volgt. Als u eventueel ook recht hebt op een Vlaamse studietoelage moet u een van de twee te kiezen, u kunt ze niet alle twee ontvangen. Opgelet: de Nederlandse studiefinanciering is in de meeste gevallen een lening die u achteraf moet terugbetalen!

  • Voor concrete en persoonlijke informatie over uw recht op een toeslag neemt u het best contact op de grensarbeiderdiensten of de grensinfopunten van de vakbonden.

  Hoe?

  Een aanvraag voor een kindgebonden budget gaat via de SVB. U ontvangt dan een bericht van de belastingdienst. Als uw situatie is aangepast en u denkt recht te hebben of te voldoen aan de voorwaarden van een kindgebonden budget, dan maakt u eerst een proefberekening via ‘Mijn toeslagen’ (website belastingdienst) www.belastingdienst.nl

  Bij een kinderopvangtoeslag is het bezit van een toeslagpartner belangrijk.

  Dit kunt u controleren op de website van de belastingdienst. De toeslagpartner is belangrijk, omdat het inkomen van de toeslagpartner in de berekening meetelt.

  Begrippen

  Toeslagpartner: echtgenoot of geregistreerde partner, iemand anders die ook is ingeschreven op uw adres.

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden

Met steun van

Eures Scheldemond en de activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage .