Corona maatregelen

  In dit artikel vind je informatie en links naar actuele informatie over Corona maatregelen van overheden voor grensarbeiders.

 • Corona maatregelen in verband met werken over de grens

  Grensarbeid tijdens de Corona crisis levert veel vragen op. In dit artikel vind je links naar actuele informatie voor grensarbeiders.  Dit artikel wordt wekelijks geactualiseerd. Dit is de versie van Maandag 26 oktober 2020.

   

  Algemene nationale informatie Corona Maatregelen per land:

  Door de toenemende Corona besmettingen wijzigen maatregelen in de buurlanden soms per week of zelfs vaker. We adviseren  grensarbeiders regelmatig eerder bezochte pagina’s opnieuw te bekijken. Het is belangrijk er rekening mee te houden dat naast nationale maatregelen ook lokale aanvullende maatregelen kunnen gelden. Kijk voor de meest actuele informatie vooral op de bron pagina van de nationale of lokale overheden. Dat voorkomt dat je een link volgt die verwijst naar oude en niet meer actuele informatie.

  Algemene informatie van de Nederlandse Rijksoverheid.

  Algemene informatie van de Belgische Overheid.

  Algemene informatiepagina van het Duits ministerie van volksgezondheid. in Duits en Engels.

  Nederlandstalige pagina over de algemene corona maatregelen in Duitsland van het Duitsland instituut.

  Passeren van de grens voor werk.

  Nederland, Belgie en Duitsland kennen verschillende maatregelen van toepassing op de mobiliteit. Dat kan tot verwarring leiden. De grenzen zijn niet gesloten voor grensarbeid of detachering. De meeste nationale maatregelen om internationaal grensverkeer te beperken zijn er op gericht om zo min mogelijk mobiliteit te bereiken. Bijvoorbeeld als het gaat om vakanties, inkopen doen over de grens of familie bezoek. Iedereen en daarmee ook de grensarbeider wordt gestimuleerd om zoveel als kan vanuit huis (tele) te werken. In de nationale maatregelen om mobiliteit te beperken staan aparte passages voor de uitzonderingen. De grensarbeider is er daarvan een.

  Grensarbeider die moet doorwerken in het werkland en zeker in de vitale sectoren en cruciale beroepen kan ongehinderd de grens passeren om (rechtstreeks ) naar het werk te gaan. Soms is het handig al is het niet verplicht een verklaring van je werkgever bij te hebben waaruit blijkt dat het noodzaak is om op de werkplek aanwezig te zijn. Hier onder vind je de links naar de regelingen die de verschillende landen  hanteren. Hou er rekening mee dat ook het beleid ten aanzien van het dragen van mondkapjes per land of regio verschillend is.

  Nederland kent voor grensarbeiders geen beperkende maatregelen om te werken of reizen. Wel moet rekening gehouden worden met de maatregelen tot onderlinge afstand. Ook zijn er sectoren waarvan bedrijven op last van de overheid (tijdelijk)gesloten zijn.  Als je als grensarbeider door Belgie of Duitsland moet reizen om in Nederland te komen is het advies om de zelfde documenten te benutten als voor het inkomend verkeer. Dat is mogelijk niet verplicht maar wel handiger als je in eigen land staande wordt gehouden en moet verantwoorden waarom je onderweg bent. Wel heeft de Nederlandse overheid een document met vragen en antwoorden over reisadvies naar verschillende landen.

  Belgie adviseert alleen aan het verkeer (over de grens) deel te nemen voor essentiële reizen. Voor grensarbeiders in cruciale beroepen is er een Vignet overige grensarbeiders wordt geadviseerd om een attest van hun werkgever bij te hebben. Bijgaande link geeft informatie van het crisis centrum in Belgie  over aanvragen van het vignet om als grensarbeider de grens over te steken.

  Grensarbeiders mogen heen en weer tussen Duitsland en Nederland. Omdat er wel reisbeperkingen zijn heeft de Duitse politie een kaart ter beschikking gesteld die grensarbeiders kunnen afdrukken invullen en achter de autoruit bevestigen. Het gebruik van de kaart is niet verplicht, maar maakt het reizen waarschijnlijk wat makkelijker en is daarmee aan te raden.

  Thuiswerken.

  Nederland, Belgie en Duitsland beschouwen voor de sociale zekerheid werkzaamheden die als gevolg van de Corona maatregelen vanuit huis gemaakt worden alsof deze in het werkland zijn verricht. Daarmee wordt onnodige administratieve rompslomp en onnodige wisselingen van sociale zekerheid systeem voorkomen. Voor fiscaliteit is een vergelijkbare overeenkomst tussen Nederland en Duitsland en Belgie. De tijdelijke overeenkomsten worden maandelijks verlengd.

  Het Nederlands besluit om door de Corona crisis gedwongen uren thuiswerk van grensarbeiders voor de Sociale Zekerheid als in het werkland gemaakt te beschouwen voor grensarbeiders Belgie en Duitsland.

  Nederland en Duitsland hebben bovenop het Nederlands Duits dubbel belastingverdrag aanvullende maatregelen genomen. Deze voorkomen dat de door Corona maatregelen thuiswerkende grensarbeider geconfronteerd wordt met een verschuiving van de heffing bevoegde staat van werkland naar woonland. Meer details zijn te vinden in het beleidsbesluit fiscale maatregelen corona virus.

  Belgie heeft besloten om voor de Sociale Zekerheid door de Corona crisis gedwongen thuiswerk uren van de grensarbeider als in het werkland gewerkt te beschouwen.

  België en Nederland hebben een akkoord gesloten om te vermijden dat grensarbeiders negatieve fiscale gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Concreet zullen grensarbeiders die moeten thuiswerken alsnog belast worden door het land waar ze tewerkgesteld zijn.

  Nederland en Duitsland hebben al eerder bovenop het Nederlands Duits belastingverdrag aanvullende maatregelen genomen. Deze voorkomen dat de door Corona maatregelen thuiswerkende grensarbeider geconfronteerd wordt met een verschuiving van de heffing bevoegde staat van werkland naar woonland. Meer details over verschillende fiscale maatregelen zijn te vinden in het beleidsbesluit fiscale maatregelen corona virus.

  Belgie en Duitsland hebben op 6 mei een overeenkomst gesloten om door covid19 gedwongen thuiswerken door grensarbeiders als op de werkplek gewerkt te beschouwen en ook zodanig te belasten. Naast de Duitstalige overeenkomst hebben we een Nederlandstalige vertaling gemaakt. De overeenkomt beslaat het tijdvak11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De overeenkomst kan telkens met een maand worden verlengd.

  Tijdelijk werkloos.

  Je bent grensarbeider en je werkt in een bedrijf in Nederland, Belgie of Duitsland en je bent sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als de werkgever door de Corona maatregelen de voortgang van het werk niet meer kan waarborgen kan deze een beroep doen op de maatregel die daarvoor in het werkland van toepassing is.

  Als Nederland je werkland is dan is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging werkbehoud van toepassing (NOW). De werkgever betaalt het salaris 100% door en ontvangt via het UWV een compensatie voor het geleden omzetverlies. De werkgever moet de aanvraag doen.  Het UWV voert uit. De NOW heeft sinds eind Mei aangepaste voorwaarden.

  Als Belgie je werkland is dan is de regeling Tijdelijke werkloosheid op je van toepassing. Informatie van het Belgisch Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) over de tijdelijke werkloosheid en vereenvoudigde betalingsprocedure. Voor volledige informatie kijk dan ook even op de links T2 en hoe aan te vragen. De werknemer vraagt tijdelijke werkloosheid aan via een van de drie vakbonden of de HKW. De werkgever doet melding bij de RVA.

  Een werknemer die tijdelijk werkloos werd door de Coronacrisis, kan van de Vlaamse overheid een eenmalige vergoeding voor 1 maand krijgen voor de betaling van de water- en energiefactuur. Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen). Ben je niet in België gedomicilieerd (woonachtig) maar in een EU-lidstaat, EER of Zwitserland gedomicilieerd? Dan moet je de vergoeding zelf online aanvragen. Dit kan vanaf 20 april 2020 tot 17 november 2020.

  Je bent grensarbeider en je werkt in een Duits bedrijf en je bent Duits sociaal verzekerd. Als de werkgever de voortgang van het werk niet meerkan waarborgen kan deze een beroep doen op de Kurzarbeid regeling.  De Arbeitsagentur heeft een magazin voor ondernemers met informatie over “Kurzarbeit”: Het is de ondernemer die deze uitkering aanvraagt. De Kurzarbeit regeling wordt direct aan de werknemer betaald. Dit is een netto uitkering waarover in Duitsland geen belasting betaald hoeft te worden. In de beleidsbrief fiscale maatregelen coronavirus van de Nederlandse overheid staat dat Nederland deze uitkering vrijstelt van belasting. Deze vrijstelling geldt voor de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

  Zelfstandigen.

  Zelfstandigen in Nederland die te maken hebben met een plotseling deel of geheel omzetverlies kunnen informeren of zij in aanmerking komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)   De aanvraag verloopt via lokale gemeenten. De Tozo is een tijdelijke maatregel.

  Op 24 april heeft Staatssecretaris van Ark aan de Tweede Kamer bekend gemaakt hoe de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandigen (TOZO) wordt aangepast zodat ook Zelfstandigen in grens situaties daarvoor in aanmerking komen. Om te voorkomen dat in grenssituaties de zelfstandige tussen wal en schip terechtkomt, wordt  er voor  gezorgd dat de zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, aanspraak kan maken op bijstand voor levensonderhoud. De zelfstandige die  buiten Nederland woont maar bedrijf/beroep in Nederland heeft kan aanspraak kan maken op bijstand voor bedrijfskapitaal. Op deze manier worden zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen, óf hun bedrijf in Nederland hebben gevestigd ondersteund.

  De reguliere uitvoering van de TOZO wordt verzorgd door gemeenten. De in Nederland wonende grensoverschrijdende zelfstandige kan bij de eigen gemeente terecht. Voor de buiten Nederland wonende zelfstandige voert de gemeente Maastricht de regeling uit.

  Corona informatie Kamer van Koophandel Nederland.

  Zelfstandigen die Belgisch sociaal verzekerd zijn en door de Corona maatregelen omzet zien wegvallen kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht. De Informatie van het rijks instituut voor sociale zekerheid zelfstandigen in Belgie geeft inzicht in de regeling. Het overbruggingsrecht staat ook open voor de  zelfstandige die niet in Belgie woonachtig is maar wel sociaal verzekerd is.

  Duitsland heeft Corona aanspreekpunt voor ondernemers NordRhein Westfalen.

  Maatregelen voor zelfstandigen ” soforthilfe en schtuzfonds”.

  Zelfstandigen informatie in het Nederlands met meerdere links naar de sofort hilfe en schutzfonds.

  Overig.

  Duitsland, Nederland en Belgie zijn nu samen in een Cross-Border Task Force Corona waar ook grensarbeid knelpunten worden geïnventariseerd en besproken.

  Een goede pagina met links naar de actualiteiten in verband met Corona en werken over de grens kan je ook vinden via de website van de Grensinfopunten, waarin de vakbonds grensinofpunten ook deelnemen. Bij vragen of advies kan je ook contact opnemen met de grensinformatiepunten van de vakbonden. De links daarvan staan onder aan deze pagina.

  Voor contact met de Interregionale vakbondsraad Schelde Kempen mail naar info@werkenoverdegrens.eu

  Daan Withagen Voorzitter IVR Schelde Kempen

Waar kan ik terecht met al mijn vragen?

Belgische vakbonden

Nederlandse vakbonden