Waar betaalt u belasting?

Om uit te maken welk van de beide landen inkomsten mag belasten, moet dat inkomen getoetst worden aan de bepalingen van het dubbelbelastingverdrag Belgi?-Nederland. Hiertoe wordt elk inkomen onder een bepaalde noemer (de verdragsrechtelijke kwalificatie van een inkomen) geplaatst, waarna wordt uitgemaakt wie van de beide landen heffingsbevoegd is.

Sinds de invoering van het nieuwe verdrag tussen Belgi? en Nederland (van toepassing sinds 1 januari 2003) is het vroegere fiscale begrip ?grensarbeider? afgeschaft. Dit hield in dat het om een persoon ging die woonde in de grensstreek van de ene staat en werkte in de grensstreek van de andere.

De vroegere fiscale grensarbeiders werden steeds belast in hun woonplaats. Nu geldt evenwel de regel van het werkstaatprincipe. Als u in Belgi? woont en in Nederland in loondienst gaat werken, dan moet u in de meeste gevallen in Nederland belasting betalen over uw in Nederland verdiende loon. Er zijn enkele uitzonderingen. Is zo?n uitzondering op u van toepassing dan betaalt u over uw in Nederland verdiende loon, veelal geen belasting in Nederland, maar in Belgi?. Deze uitzonderingen zijn:

  • u werkt wel in Nederland maar voor een niet in Nederland gevestigde werkgever, en uw verblijf in Nederland was maximaal 183 dagen in een periode van 12 maanden en er is geen sprake van een materi?le werkgever in Nederland,
  • u werkt voor een Belgisch overheidsorgaan in Nederland,
  • u werkt als (hoog)leraar of onderwijzer in Nederland. Indat geval zal u de eerste twee jaar van uw tewerkstelling belasting betalen in Belgi?.

Indien Nederland belasting mag heffen op uw inkomen, dan bent u in Nederland buitenlands belastingplichtige. U kunt er echter voor kiezen om in plaats daarvan als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. Deze keuze ontslaat u in niets van uw verplichtingen naar de Belgische belastingadministratie toe (aangifte van wereldinkomen). Dit betekent ook niet dat u kan kiezen waar uw inkomen u belast wordt!

Gerelateerde artikels