Afkortingen

Afkorting Betekenis
A1 Detacheringsverklaring
ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond
ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
ACV Algemeen Christelijk Vakverbond
AKW Algemene Kinderbijslagwet
ANW Algemene Nabestaandenwet
AOW Algemene Ouderdomswet
ASR Amersfoortse en Stad Rotterdam
BBZ Bureau Belgische Zaken
BNI Belasting van Niet-Inwoner
BRP Basisregistratie Personen
BSN Burgerservicenummer
CAK Centraal Administratie Kantoor
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CM Christelijke Mutualiteit
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
DigiD Digitale identiteit
DSW DSW zorgverzekeraar
EHIC European Health Insurance Card
E-ID Elektronische Identiteitskaart
ENO ENO zorgverzekeraar
FAMIFED Federaal Agentschap voor Kinderbijslag
Fedris Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
FPD Federale Pensioendienst
GGMMI Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen
HVKZ Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
HZIV Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering
Inspectie SZW Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ISI-kaart Sociale identiteitskaart
IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
ONVZ Onderlinge Nationale Verzekering tegen Ziekenhuiskosten
RJV Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
RVA Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening
SVB Sociale Verzekeringsbank
U1
(voorheen E-301)
Formulier verzekerde periodes die meetellen voor de berekening van uw werkloosheidsuitkering
UWV Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VGZ Verzekering van Goede Zorg
WGA-uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten-uitkering
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wlz Wet langdurige zorg
WMCO Wet Melding Collectief Ontslag
WW Werkloosheidswet
Zin Zorginstituut
Zvw Zorgverzekeringswet
ZW Ziektewet

Gerelateerde artikels